Systém CZT

Systémom centrálneho zásobovania teplom sa podľa zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov rozumie systém prepojenia jedného alebo viacerých zariadení na výrobu tepla s verejným rozvodom tepla.

Zariadením na výrobu tepla sa rozumie zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na teplo; zahŕňa stavebnú časť a technologické zariadenie. Zariadením na výrobu tepla môžu byť teplárne, výhrevne alebo centrálne kotolne.

Verejným rozvodom tepla je časť sústavy tepelných zariadení slúžiacich na dodávku tepla viacerým odberateľom.

czt schema 

Tepláreň je energetický zdroj, v ktorom sa využíva technológia kombinovanej výroby elektriny a tepla (tzv. KVET), pričom časť tepla z výstupu je vyvedená ako dodávkové teplo do systémov zásobovania teplom.

Výhrevňa je energetický zdroj relatívne väčších rozmerov, napojený na rozsiahlejšiu sieť primárnych a sekundárnych tepelných rozvodov, v ktorých sa produkuje teplo pre účely zásobovania v určitej časti obce, mesta.

Centrálna kotolňa je zdroj menšieho rozsahu, z ktorého je teplo dodávané priamo do rozvodov zásobovaných objektov.

Výhrevne aj teplárne produkujú na výstupe teplo ako energetickú komoditu, ktorá pred spotrebou potrebuje ešte technologické úpravy. Z centrálnych kotolní môže byť teplo a aj teplá voda už priamo, bez úprav, dodávaná pre sociálne účely.

(zdroj: SIEA).

Slovensko má jeden z najrozvinutejších systémov CZT, čo je historicky dané. Vybudovaniu infraštruktúry CZT na Slovensku predchádzali v minulosti nemalé investície, ktoré Slovensku v súčasnosti umožňujú využívať výhody systémov CZT.

Systémy CZT sa vyskytujú v rôznej veľkosti a štruktúre vo všetkých mestách a väčších obciach. Veľkosť a štruktúra systémov je ovplyvnená rôznymi faktormi, medzi ktoré patria najmä podnebie a členitosť územia, historický vývoj, demografické podmienky a územnosprávne členenie, charakter bytovej, komerčnej a priemyselnej výstavby, ekonomická činnosť. Jedným z dôležitých faktorov je tiež dostupnosť a miera využitia konkrétnych energetických zdrojov, z ktorých sa teplo vyrába. Zdroje na výrobu tepla sa členia na zdroje využívajúce na výrobu tepla neobnoviteľné zdroje energie (plyn,

uhlie, ropné produkty) a obnoviteľné zdroje energie (biomasa, geotermálna energia, solárna energia, komunálny odpad).

Pri individuálnom vykurovaní prevládajú naďalej fosílne palivá. Obnoviteľné zdroje energie majú svoj potenciál najmä pri výrobe tepla vo väčších výrobných zariadeniach, kde môžu byť samostatne alebo ako súčasť energetického mixu využité oveľa efektívnejšie.

Z procesného hľadiska sa teplo vyrobené v tepelnom zariadení odovzdáva teplovodnému médiu (napr. para, horúca voda), ktoré ho v takomto stave prenáša cez rozvody v prípade individuálneho vykurovania do jednej budovy, v prípade centrálneho systému prechádza teplovodné médium najskôr cez primárne (hlavné) rozvody do odovzdávacích staníc tepla. Vo výmenníkoch odovzdávacej stanice tepla sa upraví teplonosné médium na požadované vlastnosti (teplota, tlak) a až takto upravená voda/ para prúdi cez sekundárne (nadväzujúce) rozvodné potrubia k odberateľovi vo forme tepla na ústredné kúrenie alebo TÚV.

Reálne predstavujú zariadenia CZT určitý ucelený systém pôsobiaci na určitom území ohraničenom výrobným zdrojom, technickými zariadeniami a rozvodnými potrubiami, ktoré vedú ku konkrétnym vykurovaným objektom v danej lokalite. Z hľadiska podnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti systémov CZT je tieto možné deliť podľa úrovne výroby, distribúcie a dodávky tepla. Dodávateľom tepla môže byť buď priamo výrobca, ktorý zároveň prevádzkuje primárne a príp. aj sekundárne rozvody tepla a odovzdávacie stanice tepla, alebo ďalší podnikateľský subjekt, ktorý prevádzkuje odovzdávacie stanice tepla a množstvo tepla dodaného výrobcom ďalej distribuuje väčšinou prostredníctvom sekundárnych rozvodov tepla až do jednotlivých objektov spotreby.

V oblasti zásobovania energiou je európskou ako aj slovenskou prioritou spoľahlivá a bezpečná dodávka energie za primerané ceny s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie. A práve zásobovanie teplom prostredníctvom systémov CZT má svojou podstatou predpoklady splniť túto prioritu lebo:

 -       systémy CZT majú možnosť diverzifikácie palivovej základne a bezpečnosť zásobovania teplom t.j. viacpalivová základňa na báze fosílnych palív resp. v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie,

-        zariadenia na výrobu tepla sú umiestnené mimo objektov zásobovania, čím je ohrozenie vzniku požiaru pri spaľovaní palív a prípadne vzniknuté škody na obyvateľstve významne minimalizované,

-     systémy CZT majú  potenciál pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla a efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie; v prípade využívania biomasy sa významne nezhoršuje už i tak náročná dopravná situácia nakoľko sú zariadenia na výrobu spravidla umiestnené na okraji obytnej zóny,

-     na systémy CZT sú kladené prísnejšie požiadavky na hospodárnosť prevádzky zariadení na výrobu a rozvod tepla (overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelno-technických zariadení podľa § 25 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,

-     systémy CZT musia dodržiavať predpísané účinnosti podľa § 4 zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti a hodnotenie rozvodov tepla podľa § 5 zákona č. 476/2008 Z. z. ),

-   dodávatelia tepla musia plniť povinnosti v oblasti energetickej efektívnosti, poskytovať informácie odberateľom (spotrebiteľom) tepla o ich spotrebe, referenčných hodnotách spotreby a najmä o  opatreniach zameraných na úspory energie (o čom svedčí významný pokles spotreby tepla v rokoch 2001-2010)

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search