Etický kódex spoločnosti

Preambula 

Predmetom tohto etického kódexu je úprava základných pravidiel správania sa spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. v súvislosti s ňou vykonávanou podnikateľskou činnosťou, prípadne v súvislosti s akoukoľvek inou vykonávanou činnosťou, a to základných pravidiel správania sa jednak do vnútra spoločnosti, ako aj vo vzťahu k iným subjektom.
Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. vydáva tento etický kódex s cieľom dosiahnuť vysoký štandard podnikovej kultúry, osobitne vo vzťahu k napĺňaniu vízie spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s., ktorou je bezpečná, spoľahlivá, ekologická a efektívna výroba a dodávka tepla a elektrickej energie.
Pre účely tohto etického kódexu zahŕňa správanie sa spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. najmä správanie sa jej zamestnancov pri plnení pracovných povinností alebo v súvislosti s ním a správanie sa členov orgánov spoločnosti pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti alebo v súvislosti s ním; v osobitných prípadoch môže správanie sa spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. zahŕňať aj správanie sa tretích osôb, ktoré sú s ňou v (inom) právnom vzťahu, predmetom ktorého je vykonanie/vykonávanie činností, pri ktorých je významné uplatňovanie podnikovej kultúry (napr. činnosti, pri ktorých dochádza ku kontaktu s tretími osobami).

Základné princípy
Základnými princípmi správania sa spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. sú:

  • Spoľahlivosť
  • Čestnosť
  • Nediskriminácia
  • Náležité plnenie zmluvných povinností
  • Spoločenská zodpovednosť
  • Ochrana životného prostredia

Spoľahlivosť
Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. sa správa ako dôveryhodný partner.

Čestnosť
Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. dodržiava vysoké morálne hodnoty a postupuje v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Nediskriminácia
Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. sa pri svojej činnosti vyhýba všetkým formám diskriminácie.

Náležité plnenie zmluvných povinností
Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. plní náležitým spôsobom svoje zmluvné povinnosti, pričom zároveň uplatňuje princíp spoľahlivosti a čestnosti. Pod plnením zmluvných povinností náležitým spôsobom sa rozumie plnenie povinností v súlade s dohodnutými podmienkami, pričom spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. postupuje dobromyseľne.

Spoločenská zodpovednosť
Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. si je vedomá toho, že jej činnosť má vplyv na jej okolie, a to nie len v oblasti vplyvov samotnej prevádzky spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. Vzhľadom k uvedenému, spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. vynakladá vo vzťahu k jednotlivým aspektom kvality života v lokalite jej pôsobnosti úsilie nad rámec stanovený právnymi predpismi.

Ochrana životného prostredia
Pri akejkoľvek činnosti spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. berie osobitný ohľad na životné prostredie a jeho ochranu, a to aj nad rámec stanovený právnymi predpismi.

Ochrana dobrej povesti spoločnosti
Rešpektovanie vyššie uvedených princípov prispieva k upevňovaniu dobrej povesti spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s.
Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. vyžaduje od svojich zamestnancov, ako aj členov jej orgánov, prípadne iných osôb (kde to prichádza do úvahy), aby postupovali tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrej povesti spoločnosti.

Informácie
Poskytovanie informácií a komunikácia sa vykonáva v súlade s právom na informácie, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vnútornými predpismi spoločnosti.

Záväzok spoločnosti voči zamestnancom
Spoločnosť sa zaväzuje konať v súlade so Zákonníkom práce, príslušnými zákonnými opatreniami, vnútornými predpismi a Podnikovou kolektívnou zmluvou, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy a v súlade s týmto etickým kódexom.
Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať svojím zamestnancom podmienky na dôstojnú prácu a zároveň sa zaväzuje dodržiavať všetky zákony, normy a smernice týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti práce zamestnancov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy.
Spoločnosť rešpektuje právo zamestnancov na členstvo v odborových a zamestnaneckých organizáciách a vytvára priestor na rokovanie týkajúce sa podmienok zamestnania v súlade s platnými právnymi predpismi.
Spoločnosť nezasahuje do súkromného a rodinného života zamestnancov, netoleruje žiadne psychické a fyzické násilie a motivuje svojich zamestnancov k otvorenej diskusii.

Záväzok zamestnancov voči spoločnosti
Zamestnanci spoločnosti sú zodpovední za svoje konanie a správanie tak, aby neškodili svojim kolegom a napomáhali vytvárať priaznivé pracovné prostredie. Povinnosťou každého je správať sa tak, aby svojím konaním nespôsobil ujmu sebe ani svojmu okoliu.
Vzťahy v spoločnosti sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte.
Vzťahy medzi zamestnancami, nadriadenými a podriadenými zamestnancami sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv.

Obťažovanie
Spoločnosť ŽT a.s. netoleruje žiadnu formu zlého zaobchádzania, ohovárania, šikanovania, alebo obťažovania voči zamestnancom, alebo iným zainteresovaným osobám. Nie je akceptované útočné, zastrašujúce a urážajúce správanie, ako aj sexuálne obťažovanie.
Obťažovanie je také správanie, v dôsledku ktorého môže dôjsť k zastrašeniu, zahanbeniu, pokoreniu, poníženiu, alebo urážke fyzickej osoby, a ktorého úmyslom alebo následkom je, alebo môže byť zásah do slobody, alebo ľudskej dôstojnosti na pracovisku.
Sexuálne obťažovanie je formou diskriminácie na základe pohlavia a zahŕňa neprijateľné správanie, ako je fyzické dotýkanie, poznámky so sexuálnym obsahom, vystavovanie pornografických obrázkov, vyžadovanie sexuálnej priazne, alebo sexuálne návrhy v akejkoľvek forme na pracovisku, rovnako iné podobné konanie, ktoré vytvára nepríjemné pracovné prostredie.

Ochrana osobných údajov a súkromia
Spoločnosť rešpektuje dôverný charakter osobných údajov, ktoré sa vyžadujú podľa príslušných platných právnych predpisov. Prístup k týmto údajom majú iba zamestnanci spoločnosti, ktorí majú na to oprávnenie a tieto informácie potrebujú pre účely spoločnosti.
Osobnými údajmi sú v zmysle príslušných právnych predpisov údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno určiť najmä na základe identifikačného čísla ( rodného čísla ) alebo na základe znakov, ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
Tieto údaje je zakázané podávať, alebo zverejňovať bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby, s výnimkou prípadov, kedy je takého konanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Za osobný údaj je považovaná aj výška mzdy, preto je zakázané zamestnancom jej zverejňovanie a zisťovanie mzdového hodnotenia ostatných zamestnancov; to neplatí v prípade, ak právny predpis stanovuje povinnosť takýto údaj zverejniť.
Súkromie zamestnancov je chránené prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a interných noriem spoločnosti.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať zdravé, bezpečné pracovné prostredie, ako aj neustále zlepšovať pracovné podmienky so zohľadnením všetkých okolností, vedeckých a technických poznatkov, a dodržiavať všetky platné zákony a predpisy SR ako aj požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Spoločnosť sa zaväzuje neustále zvyšovať a zdokonaľovať úroveň systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom obmedzovať potencionálne ohrozenie zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, činností ľudí a pracovného prostredia.
Spoločnosť sa zaväzuje vzdelávaním zvyšovať úroveň a povedomie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v primeranom rozsahu aj u zmluvných partnerov a návštevníkov.
Pre dosiahnutie zámerov a cieľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj záväzku na neustále zlepšovanie pracovných podmienok prijala záväzky v zmysle normy ISO 18001:2007.
Zamestnanci sú povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy spoločnosti, pričom spoločnosť zabezpečí, aby všetci jej zamestnanci boli oboznámení s platnými zákonmi a predpismi a absolvovali príslušné školenia týkajúce sa požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. To platí v primeranom rozsahu aj pre zmluvných partnerov a návštevníkov.
Každý zamestnanec je povinný v prospech všetkých ostatných zamestnancov a v prospech seba samého oboznamovať sa a dodržiavať všetky platné predpisy v oblasti BOZP. Zamestnanci nesmú používať prechovávať a prenášať alkoholické nápoje a iné omamné látky a psychotropné látky na pracoviská spoločnosti. Platí zákaz nastupovať do práce pod ich vplyvom.
Od svojich zamestnancov vyžaduje osobnú zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, aby svojím konaním neohrozili seba, iných zamestnancov, alebo verejnosť. Je neprípustné fajčenie na pracovisku mimo určených priestorov a používanie alkoholu, omamných, alebo psychotropných látok počas pracovného času alebo pred nástupom do práce.

Environmentálna politika spoločnosti
Spoločnosť ŽT a.s. Žilina považuje ochranu životného prostredia za svoju prioritnú úlohu. Ochrana životného prostredia v spoločnosti je založená na prevencii znečisťovania a minimalizácii negatívnych dopadov na životné prostredie v rámci realizovaných činností spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje ku kontinuálnej ekologizácii a modernizácii výrobných procesov a zariadení. Touto činnosťou sa snaží prispieť ku trvalému znižovaniu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, do vôd, zníženia množstva odpadov. Prostredníctvom inštalácie moderných ekologických zariadení chce spoločnosť pomôcť zlepšiť celkovú emisno – imisnú situáciu v regióne Žiliny.
Celkové znižovanie nepriaznivých dopadov na životné prostredie je realizované prostredníctvom trvalého znižovania vplyvu výrobného procesu tepla na životné prostredie. Spoločnosť prijala environmentálny systém manažérstva v zmysle noriem ISO 14001 a tým deklarovala svoj záujem o neustále zvyšovanie environmentálneho povedomia zamestnancov.

Vzťah k zákazníkom
Spoločnosť uplatňuje vo vzťahu k zákazníkom čestný, korektný a zodpovedný prístup, pričom zabezpečenie kvalitných služieb a plnenie požiadaviek zákazníkov a zainteresovaných strán patrí medzi najdôležitejšie ciele spoločnosti, ktoré sa považujú za predpoklad úspechu a trvalého obchodného vzťahu.
Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté obchodné podmienky v zmluvách, a poskytovať kvalitné služby v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade mimoriadnych udalostí, ak nie je možné splniť dohodnuté podmienky, spoločnosť neodkladne informuje obchodného partnera a zabezpečí rokovanie s cieľom nájsť alternatívne riešenia. Zamestnanci sú povinní poskytovať včasné úplné, neskreslené pravdivé a zrozumiteľné informácie o ponúkaných produktoch a službách bez zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie. Úmyselné zatajovanie alebo skresľovanie informácií sa bude považovať za poškodenie dobrého mena spoločnosti.
Spoločnosť sa zaväzuje používať iba legitímne obchodné metódy a informácie o zákazníkoch považuje za dôverné.

Vzťah s obchodnými partnermi
Vo vzťahu k obchodným partnerom sa spoločnosť zaväzuje pristupovať čestne a korektne.
Vzťahy s obchodnými partnermi sú založené na vopred dohodnutých zmluvných podmienkach a pravidlách.
Voči zákazníkom, dodávateľom, obchodným partnerom ako aj konkurencii sa spoločnosť zaväzuje používať iba legitímne podnikateľské postupy, čo vyžaduje aj od svojich obchodných partnerov.

Dary, reklamné predmety a výhody
Zamestnanci nesmú požadovať, ani prijímať služby, dary, alebo iné výhody od zákazníkov, alebo odberateľov ( obchodných partnerov ), ktoré ovplyvňujú, alebo môžu ovplyvniť konanie zamestnancov pri zastupovaní spoločnosti. Spoločnosť sa zdrží konania, ktoré je v rozpore s právom, obchodnou praxou, alebo etickými kódexami subjektov ( ak sú známe ), s ktorými má obchodné alebo akékoľvek iné právne vzťahy.
Dary a výhody sa môžu prijímať iba ak sú vymieňané na úrovni, ktorá neprekračuje obvykle rozšírené miestne zdvorilosti v súlade s etickou obchodnou praxou a príslušnými zákonmi, nemajú pre obdarovaného zaväzujúci charakter a sú výlučne určené iba na propagáciu.
Propagačné predmety, ktoré spoločnosť ponúka svojim obchodným partnerom sú vnímané ako podpora imidžu a obchodného mena spoločnosti.

Charitatívne príspevky a sponzorstvo
Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať charitatívne a sponzorské príspevky podľa stanovených interných postupov tak, aby bolo možné kedykoľvek preukázať ich transparentnosť. Príspevky sa poskytujú hlavne v oblastiach: sociálnej, životného prostredia, kultúry a športu na základe schválených pravidiel spoločnosti v regióne pôsobnosti spoločnosti. Za poskytnutím sponzorstva alebo charitatívneho príspevku spoločnosť nepožaduje žiadne recipročné plnenie, príspevky slúžia výslovne na podporu neziskových účelov, resp. marketingových cieľov.

Konflikt záujmov
Konflikt záujmov vzniká ak osobné záujmy zasahujú do povinností zamestnanca a jeho lojality k spoločnosti a svojou činnosťou by ju mohol poškodiť alebo znevýhodniť. O hrozbe konfliktu záujmov musí zamestnanec upovedomiť svojho nadriadeného, ktorý zabezpečí opatrenia smerujúce k predídeniu konfliktu záujmov alebo k zabezpečeniu neuprednostnenia osobných záujmov pred záujmami spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s.

Nelegálne praktiky
Spoločnosť pri svojej činnosti dodržiava platné zákony a právne predpisy, čo tiež vyžaduje od svojich obchodných partnerov a zamestnancov.
Spoločnosť sa zaväzuje nesprávať sa korupčne.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search