Výmena rozvodov 2. časť

 

projekt-europska-unia-odlucovace

 

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (OPKZPPO4SC451201950/X335), ktorého predmetom je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Zmluva o poskytnutí NFP je zverejnená: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4450212&l=sk

 

 

Názov projektu

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné – druhá časť

Hlavný cieľ projektu

 

Hlavným cieľom projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Kontrahovaná výška NFP

5 782 945,20 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.minzp.sk www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search