Ekológia

ekologia

 Od svojho vzniku v roku 2002 spoločnosť kladie významný dôraz na ochranu životného prostredia. Prísny kontrolný mechanizmus štátnych orgánov vytvára tlak na starostlivosť o ucelený systém starostlivosti o životné prostredie podľa podmienok integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia v zmysle zákona č. 245/2003 o IPKZ.

Hlavnou víziou spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia je kontinuálny proces modernizácie a ekologizácie sústavy centrálneho zásobovania teplom a trvalé znižovanie vplyvu výrobného procesu na životné prostredie.

Od roku 2007 spoločnosť investovala do ekologizácia takmer 60 mil. Eur. Značná časť prostriedkov z tejto sumy bola hradená prostredníctvom fondov Európskej únie a subvencií štátu, pričom 31,5 mil. Eur bolo hradených z vlastných zdrojov.

 

Emisné limity

 

  Do 31.12.2015 Od 1.1.2016 Priemer ŽT (2020) (mg.m-3) Realizované opatrenie
TZL 50 25 14,3 prevádzkovanie tkaninového filtra na odsírenie
SO2 1 332,4
(min. 75 % odsírenia)
250 112,91 dôsledné prevádzkovanie odsírenia
Nox 600 200 132,1 dôsledné prevádzkovanie denitrifikácie
CO 250 250 23,9 modernizácia RS K1, K2

Prehľad znižovania emisií v Žilinskej teplárenskej do roku 2020

Vzduch

ekologia vzduch

Hlavnou úlohou v oblasti ochrany ovzdušia je neustále do­držiavanie určených emisných limitov tuhých znečisťujúcich lá­tok (TZL), oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx) a oxidu uhoľ­natého (CO). S ich postupným zni­žovaním tepláreň začala ešte v 90 tych rokoch minulého storočia. Tepláreň bola vybudovaná pre spa­ľovanie energetického uhlia zo se­veročeského hnedouhoľného revíru, spaľovaním ktorého dochádzalo naj­mä v zimnom období k vzniku smogových situácií. Z tohto dôvodu sa zrealizovala rekonštrukcia kotlov K1, K2 a K5, v rámci ktorej boli inštalované nové elektrostatic­ké odlučovače, ktoré spoločne so zmenou palivovej základne prispe­li k zlepšeniu imisnej situácie v meste.

Vďaka možnostiam čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ sa najvýznamnej­šie investície v oblasti životného prostredia uskutočnili po roku 2000.

V roku 2011 tepláreň, ako prvá v Slovenskej republike, uviedla do prevádzky odsírovacie zariadenie. Nová technológia odsíruje spaliny kotlov K1, K2 a K5, čím redukuje emisie oxidu siričitého (SO2) minimálne o 75 %. Uvedením techno­lógie odsírenia došlo k zníženiu emisií SO2 o 1 260 t/rok, a zároveň, tepláreň sa stala najekologickejšou v Slovenskej republike.

Plnenie emisného limitu pre oxidy dusíka, platného od roku 2016, bolo za­bezpečené realizáciou projektu denitrifikácie kotlov K1, K2 a K5. Uvedením denitrifikačného zariadenia do prevádzky bolo dosiahnuté zníženie množstva emisií NOx z pôvodnej koncentrácie 600 mg/m3 na súčasných 200 mg/m3.

Denitrifikácia

Odsírenie

ZEM

Produktom zo spaľovania hnedého uhlia je popolček a škvara. Elektrostatické odlučovače tuhých látok zachytia 99 % popolčeka. Spolu so škvarou  sa hydraulickou cestou dopravuje na zabezpečené odkalisko, kde sa postupne ukladá. Spoločnosť hľadá možnosti recyklácie tohto odpadu s využitím v stavebnom priemysle. Zámerom teplárne je odkalisko uzavrieť a zrealizovať jeho rekultiváciu.

Oznam o realizácii rekultivácie odkaliska

VODA

Odber povrchovej vody pre technologické procesy (výroba pary) je zabezpečený v lokalite čerpacej stanice z vodnej nádrže, ktorá vznikla pri Vodnom diele Žilina na rieke Váh. Voda, vypúšťaná naspäť do toku Váhu je prečistená, pravidelne kontrolovaná prostredníctvom analýz v certifikovanom laboratóriu. Vratná voda využívaná pre plavenie tuhého odpadu na odkalisko sa po sedimentácii (usadení zmesi) vracia späť do teplárne. Táto recirkulácia významne prispieva tak k úspore vody ako aj k zníženiu množstva vypúšťaných vôd. Kogeneračný systém výroby, ktorý Žilinská teplárenská reprezentuje, predstavuje kvalitný a efektívny spôsob produkcie tepelnej a elektrickej energie.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search