Politika spoločnosti

Poslanie spoločnosti:
Výroba a predaj elektrickej energie a tepla, vrátane zabezpečenia kvalitného servisu a dodávok poskytovaných služieb pre odberateľov v lokalite mesta Žilina.


Vízia spoločnosti:
Víziou spoločnosti Žilinská teplárenská a.s. je bezpečne, spoľahlivo, efektívne vyrábať, dodávať a predávať teplo, elektrickú energiu, pričom klásť dôraz na:

  • zabezpečovanie kvalitných služieb a plnenie požiadaviek našich zákazníkov a zainteresovaných strán,
  • kontinuálny proces modernizácie a ekologizácie sústavy centrálneho zásobovania teplom a trvalé znižovanie vplyvu výrobného procesu tepla na životné prostredie,
  • znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a množstva produkovaných odpadov.
  • vytváranie vhodných pracovných podmienok a pracovného prostredia pre zamestnancov podporujúce kvalitu práce, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
  1. Prvoradým cieľom spoločnosti je zabezpečiť plnenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v čo najvyššej miere kvality tak, aby prevyšovala ich očakávania a následne priniesla aj spokojnosť všetkých zainteresovaných strán.
  2. Dodržiavaním zásad a ochrany zdravia pri práci, vytváraním vhodných pracovných podmienok a kladením dôrazu na neustále zvyšovanie kvalifikácie ako aj na environmentálne povedomie všetkých našich zamestnancov, aby ich výkon dosahoval vysokú kvalitu poskytovaných služieb.
  3. Pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky vytvárame a budujeme dlhodobé partnerské vzťahy s našimi dodávateľmi a obchodnými partnermi, čo nám pomáha pri udržiavaní a následnom zlepšovaní trhového postavenia našej spoločnosti. 
  4. Zavedením procesného prístupu riadenia budujeme stabilnú pozíciu spoločnosti na trhu a udržiavame ju prostredníctvom efektívneho riadenia procesov a poskytovaných služieb.
  5. Zlepšovať environmentálne správanie našej spoločnosti a orientovať náš rozvoj výrobno-technickej základne na také technológie, ktoré znižujú negatívny vplyv na životné prostredie, a pravidelne zverejňovať environmentálne informácie.
  6. Realizovaním systémového prístupu riadenia, využívaním výsledkov analýz údajov, riadením procesov a ich vzájomných väzieb, koordináciou vzájomne súvisiacich činností spoločnosti sa zasadzujeme za napĺňanie stanovených cieľov a programov.


Záväzok manažmentu:

Vrcholový manažment spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. Žilina sa týmto zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých potrebných zdrojov pre vypracovanie, zavedenie, trvalý rozvoj a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva spoločnosti, a zároveň vytvorí podmienky pre plnenie príslušných legislatívnych požiadaviek a predpisov.

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search