Elektroodlučovače

 

projekt-europska-unia-odlucovace

 

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ Žilinská teplárenská, a.s., podpísala v júni 2016 Zmluvu o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC141-2015-7/04 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2498095&l=sk

Projekt rieši modernizáciu 3 elektrostatických odlučovačov (ďalej EO) pri kotloch K1, K2 a K5 patriacich k veľkému zdroju znečistenia ovzdušia u žiadateľa. Realizácia projektu celkovo prispeje k zníženiu produkcie emisií TZL o 7,04 t/rok, čo po prepočítaní predstavuje zníženie emisií PM 10 o 5,98 t/rok a PM 2,5 o 3,87 t/rok. V percentuálnom vyjadrení ide o 22 % zníženie množstva emisií oproti súčasnosti.

 

Názov projektu

Modernizácia technológie odlučovacieho zariadenia pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok v ŽT, a.s.

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie zníženia vypúšťaných množstiev emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia a zlepšenie jeho kvality v regióne Žilina nad rámec noriem Únie týkajúcich sa ochrany ŽP.

Kontrahovaná výška NFP

3 453 349,17 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.sazp.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search