Ekológia

ekologia

 

Od svojho vzniku v roku 2002 spoločnosť kladie významný dôraz na ochranu životného prostredia. Prísny kontrolný mechanizmus štátnych orgánov vytvára tlak na starostlivosť o ucelený systém starostlivosti o životné prostredie podľa podmienok integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia v zmysle zákona č. 245/2003 o IPKZ.

Cieľom ekologizácie v Žilinskej teplárenskej je bezpečná a spoľahlivá prevádzka zariadenia, ktorá plne zodpovedá sprísneným požiadavkám ochrany ovzdušia podľa podmienok európskej smernice o priemyselných emisiách.
V najbližšom období je zvyšovanie ekologizácie výroby zamerané na optimalizáciu spaľovacieho procesu, znižovanie emisií škodlivých látok do ovzdušia a predovšetkým zníženie emisií oxidov dusíka.

 

 

 

V Z D U C H

 

ekologia vzduch

Našou povinnosťou je dodržiavanie určených emisných limitov a znižovanie produkcie tuhých látok, oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOX) a oxidu uhoľnatého (CO). Spoločnosť od 90-tych rokoch prevádzkuje automatizovaný monitorovací systém emisií. Ten je prepojený na internetovú stránku spoločnosti, prostredníctvom ktorej je verejnosť priebežne informovaná o vypúšťaných emisiách.

 

Investície zamerané na znižovanie emisií sú pre spoločnosť prioritné:

V rokoch 2001 až 2003 boli postupne realizované rekonštrukcie elektrostatických odlučovačov kotlov K2, K5 ľavá strana a K5 pravá strana.

V roku 2008 bol rekonštruovaný elektrostatický odlučovačkotla K1. Týmito opatreniami boli na výstupe z elektrostatických odlučovačov dosiahnuté hodnoty koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok pod 50 mg/m3.

V júli 2011 bola do trvalej prevádzky uvedená najvýznamnejšia investícia v oblasti ochrany životného prostredia - odsírovacie zariadenie. Zariadenie odsíruje so stupňom odsírenia spalín minimálne 75 % a zároveň prostredníctvom tkaninového filtra zabezpečuje emisný limit tuhých látok pod 30 mg/m3. Na realizáciu spoločnosť použila prostriedky z fondu ISPA/KF v celkovej výške 9 000 000 EUR na spolufinancovanie výstavby.

 

Technológia NID predstavuje najmodernejší vývojový stupeň polosuchých metód odsírenia spalín od firmy ALSTOM. Táto metóda je založená na nástreku čerstvo haseného vápna do prúdu spalín, kde suchý vápenný absorbent reaguje so sírou obsiahnutou v spalinách. Reagent je následne zachytávaný pomocou tkaninového filtra. Hlavnou výhodou tohto systému je vysoký stupeň recirkulácie produktu odsírenia, čím sa dosahuje vyšší stupeň využitia vápna a jeho nižšia spotreba.

 

O skúsenosti, ktoré sme získali pri realizácii výstavby odsírovacieho zariadenia, je veľký záujem i medzi ostatnými odborníkmi z ďalších teplární na Slovensku. Naši zamestnanci prednášajú na odborných konferenciách a seminároch, kde informujú o procese výstavby a praktických skúsenostiach s prevádzkou zariadenia.

 ekologia vzduch1

Z E MProduktom zo spaľovania hnedého uhlia je popolček a škvara. Elektrostatické odlučovače tuhých látok zachytia 98 % popolčeka. Spolu so škvarou (zmes kategorizovaná ako „ostatný odpad“) sa hydraulickou cestou dopravuje na zabezpečené odkalisko, kde sa postupne ukladá. Spoločnosť hľadá možnosti recyklácie tohto odpadu s využitím v stavebnom priemysle.

 

V O D A

 

ekologia vodaOdber povrchovej vody pre technologické procesy (výroba pary) je zabezpečený v lokalite čerpacej stanice z vodnej nádrže, ktorá vznikla pri Vodnom diele Žilina na rieke Váh. Voda, vypúšťaná naspäť do toku Váhu je prečistená, pravidelne kontrolovaná prostredníctvom analýz v certifikovanom laboratóriu. Vratná voda využívaná pre plavenie tuhého odpadu na odkalisko sa po sedimentácii (usadení zmesi) vracia späť do podniku. Táto recirkulácia významne prispieva tak k úspore vody ako aj k zníženiu množstva vypúšťaných vôd. Kogeneračný systém výroby, ktorý Žilinská teplárenská reprezentuje, predstavuje kvalitný a efektívny spôsob produkcie tepelnej a elektrickej energie.

Hlavnou víziou spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia je kontinuálny proces modernizácie a ekologizácie sústavy centrálneho zásobovania teplom a trvalé znižovanie vplyvu výrobného procesu na životné prostredie.

Medzi dlhodobé environmentálne ciele ustanovené v politike spoločnosti patria:

  • Počas trvalej prevádzky odsírovacieho zariadenia zabezpečovať znižovanie emisií SO2 minimálneo 75 %.
  • Rekonštrukciou zdroja – kotlov K1, K2 zabezpečiť plnenie smernice o priemyselných emisiách, použiť systémy spaľovania zaisťujúce variabilitu palív, vysokú účinnosť kotlov a zníženie tvorby emisií NOX.
  • Nájsť využitie produktu z odsírenia, zmesi popolčeka a škvary zo spaľovania uhlia ako surovín v stavebnom priemysle.

 

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2017 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search